Jak wyskalować sensor jakości powietrza?

Używanie jakiegokolwiek przyrządu pomiarowego ma sens tylko wtedy gdy odczytane wskazanie ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Gdy odczyt daje nam użyteczną informację.

Gdy sytuacja jest dość prosta…

W przypadku termometru lekarskiego sprawa jest dość prosta. Medycyna ustaliła wykonując szereg badań i obserwacji, że:

  • jeśli wskazanie jest pomiędzy 36,3°C a 37,3°C oznacza to stan zdrowia,
  • powyżej tego przedziału to stan podgorączkowy i dalej gorączka,
  • poniżej to zmierzanie w kierunku hipotermii.

Tutaj sprawa jest dość prosta. Nie ma chyba na świecie człowieka, który mając wewnętrzną temperaturę ciała 38,5°C nie będzie wykazywał objawów choroby.

A gdy sprawy nieco się komplikują…

W przypadku badania jakości powietrza sytuacja nieco się komplikuje z trzech głównych powodów:

  • Po pierwsze, nasze organizmy różnie odczuwają i reagują na spadek jakości powietrza. Trudniej jest zatem ustalić tak obiektywne i jednoznaczne kryteria jak w przedstawionym powyżej przypadku temperatury organizmu.
  • Po drugie: Zły stan jakości powietrza nie wpływa negatywnie natychmiast na przebywający w zapylonym środowisku organizm. Ustalenie zatem szkodliwego progu wymaga szeregu rzetelnych badań prowadzonych w długim okresie czasu.
  • I po trzecie: W różnych miejscach na świecie istnieją różne zalecenia, normy prawne i wskaźniki jakości powietrza, których analizowanie przyprawia o zawrót głowy. Trudno wyciągnąć z nich użyteczne wnioski. Niektóre zebrano i przedstawiono tutaj: Pyły zawieszone – normy polskie, europejskie i światowe.

W związku z powyższym stanem pojawiło się następujące pytanie:

“W jaki sposób informować użytkownika o stanie jakości powietrza podczas wykonywania pomiarów?”

Wyświetlenie samych zmierzonych wartości PM1, PM2.5 oraz PM10 na pierwszy rzut oka niewiele mówi… a przecież naszym priorytetem jest zbudowanie użytecznego przyrządu pomiarowego.

Po przeprowadzeniu wielu analiz zdecydowaliśmy się oprzeć na kryteriach Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Polskich normach prawnych. Bazujemy na zawartości PM10 w badanym powietrzu jak przedstawia poniższa tabela.

PM10 Grafika Komentarz
od 0 do 20 BBair app stan b.dobry W granicach zalecanej rocznej średniej WHO
od 21 do 50 BBair app stan dobry W granicach średniego dopuszczalnego poziomu dobowego WHO
od 51 do 140 BBair app stan słaby Przekroczony średni dopuszczalny poziom dobowy WHO
od 141 do 200 BBair app stan zły MOCNO przekroczony średni dopuszczalny poziom dobowy WHO
od 201 do 300 BBair app stan b.zły Przekroczony ustalony w Polsce poziom informowania. Ogranicz aktywność w strefie zanieczyszczonej
powyżej 300 BBair app stan fatalny Przekroczony ustalony w Polsce poziom alarmowy. Opuść strefę zanieczyszczonego powietrza

Odczyt sensora jakości powietrza BBair wyglądał będzie tak

Aplikacja BBair w akcji