Pyły zawieszone – normy polskie, europejskie i światowe

Już kilkaset lat temu zauważono, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo wszystko zależy od przyjętej dawki.

Naprawdę trudno zaprzeczyć temu klarownemu spostrzeżeniu. Cała trudność jednak polega na ustaleniu poziomu dawki, która jest szkodliwa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) proponuje następujące normy stężeń pyłu zawieszonego:

Dla PM10

 • 50 µg/m3 – średnie dobowe stężenie
 • 20 µg/m3 – średnie roczne stężenie

Normy średniego dobowego stężenia pyłu PM10 nie powinny być przekroczone więcej niż 35 razy w ciągu roku.

Dla PM2.5

 • 25 µg/m3 – średnie dobowe stężenie
 • 10 µg/m3 – średnie roczne stężenie

Dla PM1

 • Brak

Zalecenia te nie maja mocy prawnej. Są raczej sugestiami opartymi na aktualnym stanie wiedzy o oddziaływaniu pyłów na ludzki organizm.

Unia Europejska

W tekście Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 zwanej Dyrektywą CAFE (Clean Air For Europe) zdefiniowano następujące poziomy zanieczyszczenia powietrza. Nieco upraszczając (dociekliwi mogą zerknąć do źródeł: Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1):

 • poziom dopuszczalny – to poziom stężenia szkodliwej substancji w powietrzu, który nie powinien być przekraczany,
 • poziom informowania – oznacza poziom stężenia szkodliwej substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego (szczególnie dla osób wrażliwych) nawet przy krótkotrwałym przebywaniu w tak zanieczyszczonym powietrzu. W przypadku przekroczenia tego progu niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja,
 • poziom alarmowy – to poziom zawartości szkodliwej substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia całej populacji, nawet przy krótkotrwałym narażeniu na działanie. W przypadku przekroczenia tego progu państwa członkowskie podejmują natychmiastowe działania.

Ustalono następujące poziomy:

Dla PM10

 • 40 µg/m3 – średni roczny poziom dopuszczalny
 • 50 µg/m3 – średni dobowy poziom dopuszczalny

Dla PM2.5

 • 25 µg/m3 – średni roczny poziom dopuszczalny

Dla PM1

 • Brak

W Polsce Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podaje następujące średniodobowe poziomy

Źródło (stan na 26-09-2018): GIOŚ – Normy dla pyłów drobnych w Polsce

Dla PM10

 • 50 µg/m3 – poziom dopuszczalny,
 • 200 µg/m3 – poziom informowania,
 • 300 µg/m3 – poziom alarmowy.

Dla PM2.5

 • Brak

Dla PM1

 • Brak

Co może dziwić po przeczytaniu powyższych norm, to brak definicji dopuszczalnych stężeń dla najmniejszych frakcji pyłów PM2,5 i PM1, które okazują się być najgroźniejsze dla organizmu człowieka.